หน้าแรก

คำนิยามกลุ่ม

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทุกคนสำคัญ ทุกงานสำเร็จ”

แนวคิดการดำเนินงาน

“IAMPLAN Model”
Information : มีการดำเนินงานโดยใช้ “ข้อมูลสารสนเทศ” ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
Achievement Motivation    : มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงาน
Moral   :  มีการดำเนินงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
Planing : มีการวางแผนในการดำเนินงาน
Learning    :  มีการเรียนรู้ ตลอดเวลา
Association   :  มีการประสานเชื่อมโยง
New Efficiency      :  มีการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพใหม

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ปี 66
แผนปฏิบัติการ ปี 65
แผนปฏิบัติการ ปี 64
แผนปฏิบัติการ ปี 63
แผนปฏิบัติการ ปี 62
แผนปฏิบัติการ ปี 61
แผนปฏิบัติการ ปี 60
แผนปฏิบัติการ ปีึ 59
แผนปฏิบัติการ ปี 58

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาฯ 5 ปี 66-70
แผนพัฒนาฯ 3ปี 63-65 (ทบทวน 65)
แผนพัฒนาฯ 3ปี 63-65 (ทบทวน 64)
แผนพัฒนาฯ 3ปี 63-65
แผนพัฒนาฯ ปี 62

คู่มือมาตราฐานโรงเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา

มาตราฐานพักนอน 65

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือ ปี 66
คู่มือ ปี 65
คู่มือ ปี 64
คู่มือ ปี 63
คู่มือ ปี 62
คู่มือ ปี 61

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานปี 66
รายงานปี 65
รายงานปี 64
รายงานปี 63
รายงานปี 62
รายงานปี 61
รายงานปี 60

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่าย ปี 64
แผนการใช้จ่าย ปี 63
แผนการใช้จ่าย ปี 62

แนวทางการดำเนินงานตาม คก.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

แนวทางการดำเนินงานตาม คก. 66
แนวทางการดำเนินงานตาม คก. 65
แนวทางการดำเนินงานตาม คก. 64

สพฐ. / อื่นๆ

แผนปฏิบัติการ 66 สพฐ.
แผนพัฒฯ (2566 – 2570) สพฐ.
แผนพัฒนาฯ ปี 66-70 ฉบับทบทวนปี 66
แผนพัฒฯ ศธจ. เชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒฯ ปี 66-70 ฉบับทบทวนปี 66 ภาค 15
แผนพัฒนาฯ ปี 64-65 (สพฐ.)
คู่มือการจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ปี 2567

คู่มือการจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ปี 2566
แบบก่อสร้างปี66
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (ฉบับย่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ มิ.ย. 64
แผนปฏิบัติราชการฯ และแผนพัฒนาการศึกษาฯ
คู่มือการจัดตั้งประจำปีงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสาร