ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ดร.ปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mrs.Pritsana Wannarak
093 136 4447
Pritsy1973@gmail.com
ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mr. Danairat Kaskasam
081 254 0700
Krudarmp@gmail.com