หน้าแรก

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“ทีมงานคุณภาพ เป็นหนึ่งด้านบริการ เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่”

แนวคิดในการทำงาน

SQUARE Model เป็นการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ เพราะการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ต้องยึดถือระเบียบ กฎหมาย จึงต้องมีหลักการ ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

“SQUARE MODEL”

S: Service smile บริการด้วยรอยยิ้ม ด้วยความใจเย็น

Q: Quality Quickly มีคุณภาพ และ รวดเร็ว

U: Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว มีเอกภาพ

A: Awareness มีความตระหนักในหน้าที่

R: Responsibilty มีความรับชอบ

E: Efficiency Effectiveness มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล คุ้มค่า

หลักในการทำงาน

“ประโยชน์สูง ประหยัดสุด”

นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางพรพิไลย คำติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางชมชื่น สีใจเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวมลิวัลย์ สุภาวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางชนิดา ชัยวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ