ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิช าชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิช าชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

img153