โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขียงใหม่ ขอรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับสามดาว จากคณะกรรมการเคลื่อนที่เร็ว (roving team) ประกอบด้วย นายพีระวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพม. ลำปาง ลำพูน นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ สพม. เชียงใหม่ นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 นางรุจิรา เยาวโสภา ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 คณะกรรม RT. เขตตรวจราชการที่ 15 ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) โรงเรียน คุณธรรม สพฐ. โดยมี นายมนัส ธำรงวจะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย คณะครู ให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และนักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ได้ตามมาตรฐานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ภาพ/ข่าว : ศน.สิริลักษณ์