ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นเชียงใหม่ เอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญา วิชาการวิชาชีพก้าวหน้า เทคโนโลยีนำพาสู่สากล” โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ และดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงของวงออเคสตร้า และนาฏศิลป์ประยุกต์ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมนี้ ประธานและคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว : สุภาพร ยศบุญเรือง / ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง
ภาพ : ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย