นิเทศติดตาม การใช้สื่อ 65 พรรษาฯ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2/2566

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตาม การดำเนินงานส่งเสริมการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา สำหรับเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงร่วมสะท้อนปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ภาพ /ข่าว : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา