วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ “นวัตวิถี ไมตรีสัมพันธ์ ฝางชนูฯสร้างสรรค์ ผูกพันผองเรา (FANGCHANU TOGETHRER)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ “นวัตวิถี ไมตรีสัมพันธ์ ฝางชนูฯสร้างสรรค์ ผูกพันผองเรา (FANGCHANU TOGETHRER) แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์