โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) และโครงการ“ป้องกันและลดปัญหาการตกหล่น และการออกกลางคันของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พาน้องกลับมาเรียน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วย นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูเข้ารับการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) และโครงการ“ป้องกันและลดปัญหาการตกหล่น และการออกกลางคันของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พาน้องกลับมาเรียน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายทัพพ์เทพ ลิอุบลชัยภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ กำกับ ติดตามในครั้งนี้