โรงเรียนแม่แตง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะผู้ประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนแม่แตง รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะผู้ประเมิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์หัวหน้าสาย พร้อมคณะ โอกาสนี้ ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นายเฉลิมพล ดอนดี และ นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วย คณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงาน และคณะครูโรงเรียนแม่แตง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนแม่แตงในรอบปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา อาทิ งานอาคารสถานที่และความปลอดภัยในสถานศึกษา งานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการ งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลและประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษา งานเด็กเรียนรวมและการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ ( Learning Loss )นอกจากนี้คณะผู้ประเมิน ได้เข้าเยี่ยมชมการสอนของครูในห้องเรียน และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะด้วยการสะท้อนผลในการเขียนแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้สามารถนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในลำดับต่อไป