โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาปลอดภัย On-Site 100% เพื่อติดตามมาตรการการเปิดภาคเรียน การจัดการศึกษาให้เกิดความปลอดภัย เกิดคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะครูเข้ารับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาปลอดภัย On-Site 100% เพื่อติดตามมาตรการการเปิดภาคเรียน การจัดการศึกษาให้เกิดความปลอดภัย เกิดคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้รับการนิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นางธัญสุตา อุดมศิลป์ทรัพย์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นายปิยณัฐ กันทา (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) นายทัพพ์เทพ ลิอุบลไชยภักดิ์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม