โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมปรึกษาหารือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่ง