ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

นายสุชาติ นพวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
นางยุพิน บัวคอม
อนุกรรมการ
ผู้แทน กศจ.
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
อนุกรรมการ
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
อนุกรรมการ
ผู้แทน ก.ค.ศ.
นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย
นายวรทัศน์ บุญโคตร
อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา
อนุกรรมการ
ผู้แทนครู
นายสำเร็จ ไกรพันธ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
นายดนัยรัตน์ กาศเกษม
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
นางสาวณัฐฐารัตน์ ขันชัยทิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เชียงใหม่