แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Codding โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 โรงเรียนสันติสุข, โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จ้างเหมาบริการดำเนินการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบและการทดสอบ ภาค ก ภาคข และภาค ค สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนจอมทอง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนหอพระ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนพร้าววิทยาคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนสารภีพิทยาคม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding โรงเรียนไชยปราการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2565

การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,0000.ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมขนาด 200 นิ้วโรงเรียนสันกําแพง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์โรงเรียนสันกำแพง จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 150 ชุด โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัอซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด โรงเรียนแม่แตง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 200 ชุด โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) เชียงใหม่

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) แม่ฮ่องสอน

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (Shopping โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คฯ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์รายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องฉาย 3 มิติ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ 1.ครุภัณฑ์ช่างยนต์ 2.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย 3.ครุภัณฑ์ห้องสมุด

จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ครุภัฑ์งานช่างและอุปกรณ์สำหรับช่างยนต์

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การติดตามประกาศเผยเเพร่ราคากลางรายการคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab: CL10

เเบบรายงานเเผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ)