สมุดโทรศัพท์/วารสาร

สมุดโทรศัพท์ปี 2565-2566
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ผอ.โรงเรียนและรองผอ.โรงเรียน

สมุดโทรศัพท์ปี 2564
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ผอ.โรงเรียนและรองผอ.โรงเรียน

สมุดโทรศัพท์ปี 2563
ปกหน้าสมุดโทรศัพท์ ปี 2563
ปกหลังสมุดโทรศัพท์ปี 2563

สมุดโทรศัพท์ปี 2561

สมุดโทรศัพท์ปี 2560

สมุดโทรศัพท์ปี 2559
ปกหน้าสมุดโทรศัพท์ ปี 2559
ปกหลังสมุดโทรศัพท์ปี 2559

สมุดโทรศัพท์ ปี 2558
ปกหน้าสมุดโทรศัพท์ ปี 2558
ปกหลังสมุดโทรศัพท์ ปี 2558

ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ ปี 2557
ดาวน์โหลด ปกหน้า-หลัง สมุดโทรศัพท์ ปี 2557

ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ ปี 2556
ดาวน์โหลด ปกหน้า-หลัง สมุดโทรศัพท์ ปี 2556
ดาวน์โหลด ปกใน สมุดโทรศัพท์ ปี 2556

ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์ ปี 2555
ดาวน์โหลด ปกหน้า-หลัง สมุดโทรศัพท์ ปี 2555
ดาวน์โหลด ปกหน้า ปกหลัง สมุดโทรศัพท์
ดาวน์โหลด สมุดโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ปกวารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ2563
วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ2563

วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ปี 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 ปี 2561

วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ปี 2560
ปกวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 ปี 2560

วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ปี 2559
ปกวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ปี 2559

ปกหน้าวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 7 ปี 2557
ปกหลังวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 7 ปี 2557
ปกในหน้าวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 7 ปี 2557
ปกในหลังวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 7 ปี 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 7 ปี 2557
ปกหน้าหลังวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 6 ปี 2557
ปกในวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 6 ปี 2557
วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 6 ปี 2557

วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 5 ปี 2556

ปกหน้าหลังวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 4 ปี 2555
ปกในวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 4 ปี 2555
วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 4 ปี 2555

ปกหน้าหลังวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 3 ปี 2555
ปกในวารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 3 ปี 2555
วารสารประชาสัมพันธ์ สพม.34 ฉบับที่ 3 ปี 2555

ดาวน์โหลด ปกหน้าหลังวารสาร ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด ปกในวารสาร ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด วารสาร ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด ปกหน้าหลังวารสาร ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด ปกในวารสาร ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลด วารสาร ครั้งที่ 1