ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสิรินทร์นิชา  ดีทุ่ง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการ

ผลงานทางวิชาการ 

1. คู่มือการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการนิเทศ PIDRE

2. รายงานวิจัยการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

คลิกลิงค์เพื่อดูข้อมูลผลงาน