ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด อาคาร1 ลำดับที่3 (อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ทรงมะลิลา) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ครั้งที่ 2

ประกาศมาตรการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศการขายทอดตลาด อาคาร1 ลำดับที่3 (อาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ทรงมะลิลา) โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 โรงเรียนหอพระ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 โรงเรียนไชยปราการ ด้วยวิธี  e-bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศมาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศมาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2

ประกาศ เรื่องขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ประกาศ เรื่องขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ประกาศ เรื่องมาตราการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงฝึกงาน (Shopping List) โรงเรียนสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง มาตรการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โรงเรียน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ช่างยนต์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี โรงเรียนปายวิทยาคม

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โรงเรียนจำนวน 4 รายการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่องมาตราการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีเงินกันงบประมาณปี พ.ศ.2560

ประกาศมาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 16 – 20 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLCT) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง