ทำเนียบ ก.ต.ป.น.

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ประธานกรรมการ

นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายวรทัศน์ บุญโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายเจดีย์ เดชพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระ อุสาหะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจงภพ ชูประทีป

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นาธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ