ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ประธานกลุ่มดอยสุเทพ

นายสำเร็จ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Mr.Samrej Kraiphan
081 765 9180
samrej2507@hotmail.co.th

นายมงคล กาเหว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Mr.Mongkol Kawao
097 996 3678
mongkol4664@hotmail.com
นายสุรชัย คูณแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ
Mr.surachai. Koonkaew
081 724 0626
Surachai201@gmail.com
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง
Miss.Supranee Panyana
091 071 9282
spanpanyana@gmail.com
นางสาวปุญญิศา สมมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
Miss.Punyisa Sommit
082 194 3063
Boonmeesommit@gmail.com
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
Mr.Manus Thamrongwachanmathawee
086 195 3553
pakpit@hotmail.com
นายพิพัฒน์ สายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Mr.Pipat Saisorn
081 764 5672
pipatsaisorn@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยม่อนแจ่ม

นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
Miss.Tharathip
091 859 5989
thanthipmgc2016@gmail.com

นายภานุรังษี​ คงธนกฤตกร​
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
Mr.Panurangsri Khongtanakrittakorn
083 227 8211 / 095 917 5323
yam_yamz@hotmail.com
นายสุรพล ยะคำป้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
Mr.Surapol Yakampor
0896353805
surapol.ya@mpschool.ac.th
นายนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Mr.Nikorn Kaewkumdee
064 198 8936
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Mr.Wirut Matanboon
081 884 5206
tonmakam@hotmail.com
นางลภัสนันท์ เรียนยอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
Mrs.Laphasanan Rianyoi
084 740 2918
Aomtrip@yahoo.co.th
นายไชยะ นราสิทธิโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
Mr. Chaiya Narasittachot
081-9603059
chaiya.sua2518@gmail.com
นายธีรวิทย์ สุวรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
Mr. Teerawit Suwanna
093 2920690
trwswn@hotmail.com
นางสาวสมจิต ตาคำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
Miss.Somjit Takamsang
081 883 8773
hakmai_n@hotmail.com

ประธานกลุ่มดอยอ่างขาง

นางสาวภัทรภร จิตประจง
นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
Miss.Phattaraporn Chitprachong
088 408 1789
bengee.aoi@gmail.com

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
Mrs.Nattha Chansuwannaku
0956854943
natthaaeo@gmail.com
นายดนัย ถนอมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ
Mr. Danai Thanomchit
0908923283
d_aomsin@hotmail.com
นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
Mr. Natthayot Pa Luang
053-455245
cdwkh123@gmail.com
นางรัตติกรณ์ สุขดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
Mrs.Rattikorn Sukdee
089 997 8946
rattikorn1701@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยสัพพัญญู

นายระวี คงภาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง
Mr.Rawee Khongpasee
​ 081 111 5126
rawee_ko@hotmail.co.th

นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Mrs.Paksarinya Khomsuttisaen
095 692 4745
tiwan02ya@gmail.com
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
Mr.Wutikri Wanakarn
087 172 1545
sssssrong@gmail.com
นายสุวิทย์ เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
Mr.Suwit Luangthong
081 180 1522
suwitonline@hotmail.com
นายสมชาย สันกลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
Mr.Somchai Sunkonkit
084 378 9827
s.sunkonkit@gmail.com
นายศราวุฒิ ขันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข
Mr.Sarawut Khanya
081 952 7677
hi_070707@hotmail.com
นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Mr.Chawinnawat Na​ Lampoon
​ 061 614 5269
krutontan@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์

นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
Mr.Thuntaton Intawong
093 280 7755
n49800236@hotmail.com

นายประพันธ์ บุญวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นายเพิก พงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
Mr.Pek Pongthai
0811645574
perk227@gmail.com
นางสาวปนิดา ปันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
Miss.PANIDA PUNDON
061 354 4266
jibjazzlady@hotmail.com
นายวินัย บุญชุ่มใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม
Mr.Winai Boonchumjai
081 950 7490
winai07490@gmail.com
นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
Miss.Suchiphorn Atnasiao
099 489 8211
drsuchiphorn02@gmail.com