ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
อาคารอำนวยการ ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

อีเมล์

admin@secondary34.go.th

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรหลัก 053-112974

  1. กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 121
  3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 113
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 117
  5. กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 111
  6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 115
  7. กลุ่ม DLICT ต่อ 111
  8. กลุ่มพัฒนาครูฯ ต่อ 121
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 119
  10. กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 105

เบอร์โทรสาร

เบอร์ 053-112976

แผนที่


VTR แนะนำ สพม.เชียงใหม่

VTR แนะนำ สพม.เชียงใหม่