การเปิดเผยราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการจ้างฝึกอบรม ครูเเกนนำภาษาอังกฤษในระบบภูมิภาค(Boot Camp) รุ่น 16-20 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพม.เชียงใหม่

การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สพม.เชียงใหม่

การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab: CL10