บุคลากร

นางจีรฉัตร ศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Mrs.Jeerachat Siri
090 891 1491
Je.koy.siri@gmail.com

นายวิโรจน์ มังกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Mr.Wiroach Mangkorn
061 342 0707
wr1001m@gmail.com
นางลินจง มากเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Mrs.Linchong Makpeng
081 893 9594
linchong_mak@hotmail.com
นางสาวอรอุมา แสนไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Miss.Ornuma Sanchai
089 851 8677
beewar34@gmail.com
นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Miss.Usanee Boonruangnam
093 136 2929
yim_nana@hotmail.com