หน้าแรก

คำนิยามกลุ่ม

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทุกคนสำคัญ ทุกงานสำเร็จ”

แนวคิดการดำเนินงาน

“IAMPLAN Model”
Information : มีการดำเนินงานโดยใช้ “ข้อมูลสารสนเทศ” ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
Achievement Motivation    : มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงาน
Moral   :  มีการดำเนินงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
Planing : มีการวางแผนในการดำเนินงาน
Learning    :  มีการเรียนรู้ ตลอดเวลา
Association   :  มีการประสานเชื่อมโยง
New Efficiency      :  มีการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพใหม

ภาพกิจกรรม

ประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอน
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคูณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รร. มัธยมกัลยาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน