หน้าแรก

คำนิยามกลุ่ม

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ทุกคนสำคัญ ทุกงานสำเร็จ”

แนวคิดการดำเนินงาน

“IAMPLAN Model”
Information : มีการดำเนินงานโดยใช้ “ข้อมูลสารสนเทศ” ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
Achievement Motivation    : มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงาน
Moral   :  มีการดำเนินงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้
Planing : มีการวางแผนในการดำเนินงาน
Learning    :  มีการเรียนรู้ ตลอดเวลา
Association   :  มีการประสานเชื่อมโยง
New Efficiency      :  มีการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพใหม

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ปี 64
แผนปฏิบัติการ ปี 63
แผนปฏิบัติการ ปี 62
แผนปฏิบัติการ ปี 61
แผนปฏิบัติการ ปี 60
แผนปฏิบัติการ ปีึ 59
แผนปฏิบัติการ ปี 58

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาฯ ระยะ 3 ปี 63-65 (ฉบับทบทวนที 64)
แผนพัฒนาฯ ระยะ 3 ปี 63-65
แผนพัฒนาฯ ปี 62

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือ ปี 64
คู่มือ ปี 63
คู่มือ ปี 62
คู่มือ ปี 61

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานปี 64
รายงานปี 63
รายงานปี 62
รายงานปี 61
รายงานปี 60

แผนการใช้จ่าย

แผนการใช้จ่าย ปี 64
แผนการใช้จ่าย ปี 63
แผนการใช้จ่าย ปี 62

สพฐ. / อื่นๆ

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ มิ.ย. 64
แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาฯ ปี 64-65 (สพฐ.)
คู่มือการจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ปี 2566
แบบก่อสร้าง ปี 2566
ทิศทางการพัฒนาองค์กร สพม. ชม. กลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสาร