บุคลากร

นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Miss.Nattarat Kunchaitit
nutkapuk@hotmail.com

นางจีระนันท์ แก้วเรือน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Mrs.Cheeranun Kaewruean
Cheeranun19@gmail.com
นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Miss.Molruedee Kwaengmuangpak
molrudee2002@gmail.com
นางสุภาพร จอมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Supaporn Jomjai
Lucky2775_9@hotmail.com
นางอาภา กุลพสุมนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Apha Kunphasumon
annarpha@gmail.com
นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Miss.Pinyapat Sirisupapornkul
pinyapatstop@gmail.com
นายวิชาญ ชัยชมภู
พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
Mr.Wicharn Chaichompoo
Wichran007@gmail.com
นางพิชยา หมวกทอง
พนักงานราชการ
Mrs.Phichaya Muakthong
081 034 9671
lha4302@gmail.com
นางสาวธัญญารัตน์ ปินตามา
พนักงานราชการ
Miss.Thanyarat Pintama
maypintama4@gmail.com
นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์
พนักงานราชการ
Miss.Anchala Phormpijan
KruAnchala@gmail.com