บุคลากร

นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Miss.Nattarat Kunchaitit
081 881 8964
nutkapuk@hotmail.com

นางศิริพรรณ จันทร์เส็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Mrs.Siriphan Junseng
086 916 1849
siriphan061@gmail.com
นางจีระนันท์ แก้วเรือน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Mrs.Cheeranun Kaewruean
089 755 9242
Cheeranun19@gmail.com
นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Miss.Molruedee Kwaengmuangpak
086 380 3418
molrudee2002@gmail.com
นางสุภาพร จอมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Supaporn Jomjai
086 914 9054
Lucky2775_9@hotmail.com
นางอาภา กุลพสุมนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Apha Kunphasumon
086 194 4433
annarpha@gmail.com
นายธนากรณ์ เขียวท้วม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Mr.Thanakorn Khiewthoum
086 774 3662
T.khiewthoum@hotmail.com
นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Miss.Pinyapat Sirisupapornkul
083 205 8883
pinyapatstop@gmail.com
นายวิชาญ ชัยชมภู
พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
Mr.Wicharn Chaichompoo
089 999 0857
Wichran007@gmail.com
นางพิชยา หมวกทอง
พนักงานราชการ
Mrs.Phichaya Muakthong
081 034 9671
lha4302@gmail.com
นางสาวธัญญารัตน์ ปินตามา
พนักงานราชการ
Miss.Thanyarat Pintama
088 224 5913
maypintama4@gmail.com
นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์
พนักงานราชการ
Miss.Anchala Phormpijan
062 471 6955
KruAnchala@gmail.com