ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5311 2974-5 โทรสาร. 0 5311 2976
www.secondary.go.th