บุคลากร

นายกิตินันท์ อินทรกำแหง
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Mr.Kitinan Indrakamhaeng
089 757 6050
PLALMPKUNG@hotmail.com

ว่าที่ร้อยโทธีระวัฒน์​ จันทร์​แว่น​
นิติกรปฏิบัติการ
Lt.Theerawat Janwaen
085 718 7715
Cot_dr@hotmail.com