บุคลากร

นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Miss.Penpan Jantarakana
081 288 8266
joy4985@hotmail.com

นางสาวฐิติมา ขันสุรินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Titima Kunsurin
081 603 6268
titima30122524@gmail.com