การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่ม DLICT การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม DLICT

31 พ.ค. 2019

งาน “EDUdigital 2019”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019”

กลุ่ม DLICT

7 ม.ค. 2019

เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบเครือข่าย Mikrotik level 1

เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการระบบเครือข่าย Mikrotik level 1

กลุ่ม DLICT

1 ต.ค. 2018

เกียรติบัตร ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)

เกียรติบัตร ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)

กลุ่ม DLICT

1 ก.ย. 2018