บุคลากร

นางศุญาฎา เชื่อมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mrs.Suyada Chueman
084 378 8903
supimpak@hotmail.com

นายณัฐพล กันทวี
พนักงานพิมพ์ดีด
Mr.Nattapon Kantawee
097 049 7420
benztrainer007@gmail.com