งาน “EDUdigital 2019”

จาก กลุ่ม DLICT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019” เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเปิดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนความคิดใหม่ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่