การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ

จาก กลุ่ม DLICT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่ม DLICT การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ทุกโรงเรียน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่