บุคลากร

นางลินจง มากเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
Mrs.Linchong Makpeng
081 893 9594
linchong_mak@hotmail.com

นางสาวกุลธิดา ไชยวินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Kooltida Chaiwinit
062 487 7162
Por.Kooltida@gmail.com