ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mr.Suttidon Putharak
061 024 8379
Suttidon99@gmail.com

นางปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mrs.Pritsana Wannarak
093 136 4447
Pritsy1973@gmail.com