ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mr.Suttidon Putharak
061 024 8379
Suttidon99@gmail.com

นายเจดีย์ เดชพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mr.Jeedee Dechpan
081 568 8118
Jeedee1963@hotmail.com
นายณัฐกุล รุณผาบ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Mr.Nutakul Roonnaphab
087 112 2996
nuttakul.roon@gmail.com
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
Miss.Wilaiwan Yasin
081 882 3450
wilaiwanyasin35@gmail.com