บุคลากร

นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Mrs.Chaweewan Tunapong
086 591 0566
chaweewan@secondary34.go.th

นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Miss.Anongporn Warit
089 191 2319
-
นางพรพิไลย คำติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Mrs.Pornpilai Qhamtip
089 555 7820
pornpilai@secondary34.go.th
นางชมชื่น สีใจเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Mrs.Chomchuen Srijaicharoen
083 098 1432
chomchun25@gmail.com
นางสาวมลิวัลย์ สุภาวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Miss.Maliwan Supawan
085 719 9328
nong_28_10@hotmail.com
นางสาวจริยา แจ่มแจ้ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Miss.Jariya Jamjang
063 663 5466
jariya@secondary34.go.th
นางสาวกชพร จรบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Miss.Kotchaporn Chonburi
087 521 5080
emarf1996@gmail.com
นางชนิดา ชัยวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Mrs.Chanida Chaiwan
089 850 6833
dreammydowny@gmail.com