สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงเรียนฮอดพิทยาคม , โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ โดยการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet จากห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคาร ๙ อินทวิชยานนท์ ๕๗ ปี โรงเรียนจอมทอง