ประชุมชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ และนายธัชกร สายทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 34 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อต้องการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีกรอบแนวคิด 5 ด้าน คือ พอเพียง กตัญญู ชื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบสุข ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ศน.ปฎิภาณ โรจน์รุ่ง