ขอแสดงความยินดีกับนายศุภณัฐ ศรีสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวธารทิพย์ บุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนายก่ำ ลุคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายศุภณัฐ ศรีสิงห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวธารทิพย์ บุญมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนายก่ำ ลุคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายกมลศิษฐ์ ตาคำ และนางสาวฐิติชญาณ์ พงศ์กสิณปภพ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์