เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-6 โดยมีนายสุพล ประสานศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายผลการปฏิบัติงาน และ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่