รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โอกาสนี้ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้พบปะเพื่อนครูเพื่อให้กำลังใจ และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้บริบทในพื้นที่ที่นำมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยประสานงานด้านบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สามารถต่อยอดการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อความพร้อมในการเป็นพลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพต่อไป