รองผู้อำนวยการธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานระบบการบริหารงาน PADEE MODEL แและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 มกราคม 2565 รองผู้อำนวยการธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานระบบการบริหารงาน PADEE MODEL แและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนนารีรัตน์อำเภอเมือง จังหวัดแพร่