ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ ATK ตามนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ ATK ตามนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิคโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่งานเวชสังคม โรงพยาบาลจอมทอง ที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ผาดอกเสี้ยว โรงเรียนจอมทอง