ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา สิทธิเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชชา สิทธิเวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และของที่ระลึกจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครูผู้ควบคุม นายภูริวัฒน์ เขนย งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์