วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ และคุณครูสิทธิชัย ผ่องใส เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติ ในพิธีประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า

ในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมลงนามเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมโครงการของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า