การนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนจอมทอง ประกอบการพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนจอมทอง ประกอบการพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง โดยมี นายวิชัย ลดาลลิตสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เป็นคณะกรรมการพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคาร ๔ จอมทอง