โรงเรียนจอมทอง เข้ารับรางวัลโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้มอบหมายให้ นางสาวช่อลัดดา วรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง และนางสาวสุภาคิณี อภิชัย ครูที่ปรึกษาชมรมเยาวชนจอมทองรักษ์ป่า เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติฯ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท โดยในเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นางสาวช่อลดา วรรณา เข้ารับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมลงนามเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุภาคิณี อภิชัย นำเสนอผลการดำเนินงานระยะเวลา ๕ ปีภายใต้โครงการโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าของโรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจอมทองในฐานะโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า ที่ดำเนินงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีนักเรียนกลุ่มเยาวชนจอมทองรักษ์ป่าขับเคลื่อนโครงการสิ่งแวดล้อมตลอดห้าปีที่ผ่าน จำนวนทั้งหมด ๔ รุ่น ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้
๑. โล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
๒. ใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนเครดิตของต้นไม้ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๓. ใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จากมูลนิธิไทยรักษ์ป่า