ผลการดำเนินการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมโครงการเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตของ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ ทั้งหมด 56 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 2 รายการดังนี้
1.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือเป็นตัวแทน นำเสนอระดับประเทศ ที่โรงแรมเอวน่า ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564
2.กิจกรรมถอดบทเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต/ITA สพม.เชียงใหม่ นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้รับรางวัลที่ 4
ในกิจกรรมการแข่งขั้นระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ภาพ/ข่าว ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง