โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมอบรม “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียนด้วยวิธี Antigen test kit (ATK)

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายประพันธ์​ บุญวรรณ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ปู่ยี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหง พร้อมทั้งคณะครูเข้าอบรม “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียนด้วยวิธี Antigen test kit (ATK) เรื่องแนวทางและข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ ATK การอ่านและแปลผล แนวทางปฏิบัติตนหลังทราบผลตรวจ และการกำจัดขยะติดเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนแบบ on-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564