จ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาให้ความรู้ การทำบัญทึกข้อมูล บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาให้ความรู้ การทำบัญทึกข้อมูล บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครู นักเรียน ในการบูณาการในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ กพด. ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการมนัส ธำรงวจนะเมธาวี และผู้บริหาร คณะครูให้การต้

อนรับ