🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคมเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี2566 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร🔰

🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคมเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งงบประมาณ ปี2566

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร🔰

🔷🔸 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม และนางสาวธัญวรินทร์ ศรีเที่ยง ครูชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่🔸🔷