โครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย Online แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย Online แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย” พิธีเปิดโครงการ โดยท่านป้อมเพชร ไชยญาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯเชียงใหม่ และคณะวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ”วัยรุ่นกับการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวั